klacht, klachtenprocedure
Cover

Reglementen

Privacy

We kunnen u het beste helpen als we voldoende van u weten. Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming geven we nooit gegevens door aan anderen. Klik hier voor ONS privacyreglement. 

In aanvulling op het algemene privacyreglement van ONS welzijn is een apart Privacyprotocol Cameratoezicht opgesteld in verband met het camera-opnamen die gemaakt worden in gebouwen van ONS welzijn. Klik hier voor het protocol.
Daarnaast is er een apart protocol voor het opvragen van gegevens van overleden cliënten. Klik hier voor dat protocol.


Zorg voor jeugd

Als ONS welzijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.

Binnen onze organisatie kunnen onze medewerkers zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Klachten?

Als u klant bent en u bent ontevreden over de dienstverlening van ONS welzijn, dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar klachtenfunctionaris@ons-welzijn.nl. Een klacht indienen kan ook door te bellen naar het algemene nummer van ONS welzijn (088) 374 25 25 en te vragen naar de klachtenfunctionaris of door een brief te sturen naar ONS welzijn, Postbus 322, 5340 AH Oss t.a.v. de klachtenfunctionaris. Uiterlijk binnen een week na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging en uitleg over het verdere verloop van de procedure. Klik hier voor de klachtenregeling. 
Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van de interne klachtenprocedure, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC). Klik hier voor die klachtenregeling.

Stel een vraag