Cover

Reglementen

Privacy

We kunnen u het beste helpen als we voldoende van u weten. Uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming geven we nooit gegevens door aan anderen. Klik hier voor ONS privacyreglement. 

Zorg voor jeugd

Als ONS welzijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.

Binnen onze organisatie kunnen onze medewerkers zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Bent u niet tevreden?

We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Als we dat niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft en u er met de hulpverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de manager van de betreffende hulpverlener. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar klachtenfunctionaris@ons-welzijn.nl.

Als deze bemiddeling niet slaagt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van ONS welzijn. Stuur uw brief naar ONS welzijn, Postbus 322, 5340 AH Oss. De directie zal zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht behandeld door de externe klachtencommissie. Deze commissie geeft binnen twee maanden advies aan het bestuur. Het bestuur bepaalt zijn standpunt aan de hand van dit advies en deelt dit binnen een week aan u mee.

Stel een vraag